ETHISCHE CODE

Een bijdrage aan integriteit in beroepsuitoefening

Het Vijfde Huis streeft naar een hoge kwaliteit en standaard m.b.t kennis en bekwaamheid van aangesloten trainers, coaches, zzp’ers, ondernemers e.a. hier te noemen ‘trainers oftewel huurders. Dat betrekking heeft op de gebruiker van gehuurde ruimte gefaciliteerd door Het Vijfde Huis.

Het Vijfde Huis verwacht een gelijkwaardig streven naar deze kwaliteitsstandaard, kennis en bekwaamheid middels het trainers/lesaanbod, activiteiten en evenementen in welke vorm dan ook, aangeboden door trainers e.a binnen de gefaciliteerde ruimte behorende tot Het Vijfde Huis.

Voor het handhaven van deze kwaliteit en standaard wordt er van de eventuele toekomstige trainer / huurder gevraagd aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging waarbinnen een ethische code gehandhaafd wordt en bij conflicten een beroep gedaan kan worden op een bij die vereniging aangesloten tuchtcommissie. Kan een trainer / huurder vanuit zijn professie zich niet aansluiten bij een passende beroepsvereniging, dan zal hij zich conformeren aan de ethische code die Het Vijfde Huis voorstaat. Deze ethische code zal voor alle trainers / huurders gelden.

Het ethisch handelen van de trainer / huurder is vastgelegd in de ethische code van Het Vijfde Huis

Hiervoor geldt;

  • De beroepscode uitsluitend betrekking heeft op de beroepsuitoefening van de trainer / huurder binnen Het Vijfde Huis en daaraan gerelateerde functies.
  • Trainer / huurder integer is in zijn beroepsuitoefening/discipline.
  • Het aangebodene gericht dient te zijn op de vraagstelling van de cliënt/deelnemer. De verantwoordelijkheid voor het maken van keuzes ligt hierin bij de cliënt/deelnemer.
  • De Trainer / huurder binnen de les/consultrelatie vormen van contact vermijdt die deze relatie te buiten gaat.

1. Algemeen

1.1
De beroepscode heeft uitsluitend betrekking op de beroepsuitoefening van de Trainer / huurder binnen Het Vijfde Huis en de daaraan gerelateerde functies.

1.2
In het geval van mogelijke onduidelijkheid tussen de in deze code vastgelegde verantwoordelijkheden en de wet, houdt de trainer / huurder in Het Vijfde Huis zich aan deze code. Bij conflict prevaleert de wet.

1.3
Meent een trainer / huurder dat er door medetrainers / huurders gehandeld wordt in strijd met deze code, vraagt men dit onder diens aandacht te brengen, wanneer getracht wordt een oplossing op informele wijze te bewerkstelligen. Mocht een poging tot oplossen via informele weg niet slagen dan zal de kwestie neergelegd worden bij de organisatie van Het Vijfde Huis. Deze laatste zal zich over het afhandelen van de kwestie verder buigen.

2. Integriteit

2.1
Trainer / huurder handelt integer in zijn beroepsuitoefening en aanvaardt verantwoordelijkheid voor zijn gedrag.

2.2
Trainer / huurder laat zijn beroepsmatig functioneren niet beïnvloeden door zijn persoonlijke problematiek.

2.3
Trainer / huurder erkent en respecteert de menselijke verscheidenheid en vermijdt elke vorm van discriminatie. 

2.4
Trainer / huurder is zich bewust van werkelijke en toegeschreven verschillen in macht en onmacht, tussen zichzelf en zijn cliënt. Hij zal hier gedurende de professionele relatie en na de beëindiging van deze professionele relatie geen misbruik van maken.

2.5
Bij twijfel over de te volgen handelswijze wat betreft de integriteit vraagt de trainer / huurder raad bij collega trainers / huurders, de organisatie van Het Vijfde Huis of externe deskundigen.

2.6
Cliënten/deelnemers aangenomen door trainers / huurders die mogelijkerwijs een storende factor blijken in de privésfeer van collegae, medetrainers / huurders en/of de organisatie en/of medewerkers van Het Vijfde Huis worden geacht, nadien bekendmaking op gepaste wijze van het feitelijke, mee te werken in de keuze voor een ander aangeboden tijdvak/periode en/of een andere locatie voor de voortgang van een training en/of behandeling

2.7
Indien de aangeboden keuze (ethische code 2.5) voor een ander tijdvak/periode en/of een andere locatie voor de voortgang van een training en/of behandeling voor de desbetreffende cliënt/deelnemer niet in de lijn der mogelijkheden blijkt te liggen, kan de trainer / huurder voor de desbetreffende client/deelnemer naar eigen inzicht en kunde en/of conform de desbetreffende beroepscode/ethiek een waardige oplossing bieden. Mocht de oplossing niet in overeenstemming zijn met alle partijen en niet bevorderlijk blijkt voor een positieve werkatmosfeer zal Het Vijfde Huis de desbetreffende deelnemer/cliënt adviseren om de betrekking elders anders te nemen. Aan de organisatie van Het Vijfde Huis kan in deze geen verantwoording worden toegeschreven indien er gevolgen zijn vanwege het  hierdoor beëindigen van een training en/of behandeling binnen Het Vijfde Huis.

3. Vakbekwaamheid

3.1
Trainer / huurder is verplicht de vakbekwaamheid op peil te houden. Indien nodig kan er om deskundigheid en raad worden gevraagd binnen en/of buiten het eigen vakgebied.

3.2
Bij twijfel over de te volgen handelswijze wat betreft beroepsbekwaamheid vraagt de trainer / huurder raad bij collega trainers / huurders, de organisatie van Het Vijfde Huis of externe deskundigen.

4. Transparantie

4.1
De trainer / huurder in Het Vijfde Huis verduidelijkt zijn mogelijkheden en beperkingen. Voorafgaand aan een training/consult wordt schriftelijk dan wel mondeling informatie verstrekt over prijs, duur en werkwijze/methode.

4.2
Trainer / huurder vermijdt binnen de training/les- of consult-relatie Alle vormen van contact met en handelen ten aanzien van de cliënt die de grenzen van deze relatie te buiten gaan.

4.3
Trainer / huurder wordt gevraagd zich tegenover de deelnemer/cliënt zich te uiten in gangbaar taalgebruik. Vak gerelateerde terminologie wordt zoveel als mogelijk vermeden dan wel verduidelijkt.

4.4
Het aangebodene dient gericht te zijn op de vraagstelling van de cliënt/deelnemer. De verantwoordelijkheid voor het maken van keuzes ligt hierin bij de cliënt/deelnemer.

4.5
Trainer / huurder dient geen voorspellingen te doen met betrekking tot noodlottige toekomstige slechte tendensen aan cliënt(en)/deelnemer(s). Dit is expliciet niet toegestaan. Het Vijfde Huis zal in het geval dit aan de orde is, overwegen de trainer / huurder te beschouwen als zijnde  niet vakbekwaam.

4.6
Aanzienlijke bemoeilijkingen bij verschillen in leeftijd, taal, etniciteit, politieke voorkeur, religie, geslacht, cultuur, economisch- sociale status, seksuele geaardheid of nationaliteit, zal de trainer / huurder de cliënt/deelnemer verwijzen of vraagt hierin ondersteuning van een terzake deskundige.

4.7
Trainer / huurder behoort de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt/deelnemer te respecteren. De trainer / huurder heeft de plicht in samenwerking met de cliënt/deelnemer gestalte te geven aan de bevorderingen of het herstel van de gezondheid en welbevinden van de cliënt/ deelnemer. Indien verdere vorderingen niet meer aan de orde zijn, zal er niet nodeloos langer worden doorgegaan met behandelingen/consulten/sessies/trainingen e.a. maar zullen vervolgafspraken in overleg met de cliënt/deelnemer worden gestaakt en/of wordt de cliënt/deelnemer hierin doorverwezen.

4.8
Trainer / huurder zal het recht op vrije keuze van trainer/behandelaar door de cliënt eerbiedigen. Vervolg hierop is de keuze van eenzijdige beëindiging vanuit een deelnemer/cliënt richting trainer of behandelaar.

4.9
De trainer / huurder heeft de vrijheid om te overwegen een deelnemer/cliënt niet te laten deelnemen en/of te behandelen. Voor een behandelaar – cliënt relatie geldt dat de uitgekozen behandelaar voor de afgewezen cliënt zal trachten een adequate verwijzing/vervanging te vinden.

4.10
Bij eventuele lange wachttijden zonder spoedeisende zorg zal de aangewezen trainer/behandelaar de desbetreffende deelnemer/cliënt adviseren om naar een gelijkwaardige collega binnen Het Vijfde Huis te overwegen mits dit binnen de mogelijkheden ligt.

5. Beroepsgeheim

5.1
Trainer / huurder in Het Vijfde Huis en de organisatie van Het Vijfde Huis dienen zich te houden aan de wettelijke regels met betrekking tot klant/cliënt gerichte privacy.

5.2
Slechts die persoonlijke gegevens van de deelnemer/cliënt worden vastgelegd die voor deelname noodzakelijk zijn. Persoonlijke gegevens dienen zodanig te worden opgeslagen dat deze voor onbevoegden niet toegankelijk zijn.

5.3
Wettelijke registratie persoonsgegevens en het bewaren hiervan gelden voor alle trainers / huurders. Tevens de wens tot vernietiging van persoonlijke documenten door de deelnemer/cliënt mits door deze schriftelijk aangegeven en ondertekend.

5.4
Persoonlijke informatie betreffende een deelnemer/cliënt gebruikt anders dan de daarvoor bestemde hoofdzakelijke doeleinden kan alleen met uitdrukkelijk schriftelijke en ondertekende toestemming van de desbetreffende deelnemer/cliënt. Met toestemming dient de leesbare informatie zodanig te zijn gemanipuleerd dat de identificatie van de desbetreffende deelnemer/cliënt niet te achterhalen is.

5.5
Persoonlijke informatie mag alleen aan derden worden verstrekt met uitdrukkelijk schriftelijke en ondertekende toestemming van de desbetreffende deelnemer/cliënt.

6. Aspecten in relatie tot collegae e.a trainers / huurders.

6.1
Trainers / huurder streven ernaar om een goede samenwerking in stand te houden/brengen met andere collegae, de organisatie en medewerkers van Het Vijfde Huis.

6.2
Trainers / huurders zijn bereid tot samenwerking en het verstrekken van juiste/goede wederzijdse informatie.

6.3
Indien er om welke reden dan ook een dispuut ontstaat of een onder behandeling zijnde cliënt geadviseerd wordt een andere trainer/behandelaar te bezoeken/adviseren kan een mede trainer / huurder naast Het Vijfde Huis hierin bemiddelen.

6.4
Wordt door een trainer/behandelaar / huurder aan een collega rapport gebracht over een deelnemer/cliënt, dan vermeldt deze in dat rapport alleen dat, wat voor een beoordeling / hulpverlening ten dienste, noodzakelijk is. Het rapporteren aan collegae kan uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de deelnemer/cliënt geschieden.

6.5
Trainer / huurder zal zich onthouden van het in het openbaar of ten overstaan van cliënten uiten van kritiek op collegae en/of zich negatief te uiten zonder kans op verweer en/of aanwezigheid van de organisatie van Het Vijfde Huis.

De ethische code van Het Vijfde Huis is tot stand gekomen d.d. 19 mei 2020